STRATEGI FOR UTVIKLING AV NORSK REISELIV

En ny nasjonal reiselivsstrategi blir et viktig verktøy for å sette retning for hvilket reiseliv Norge skal ha i fremtiden. Allerede i 2019 ga Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) et mandat til Innovasjon Norge om å lede arbeidet med å utforme en helhetlig strategi for utvikling av norsk reiseliv. Det knytter seg nå stor spenning til den ferdige strategien som skal leveres oppdragsgiver NFD i april 2021 som den første i sitt slag.

OPPDRAG
07.01.202110:25 Janne Auby

Mimir er prosessleverandør

Mimir ble valgt ut som prosessleverandør, og vi startet opp arbeidet sammen med vår oppdragsgiver Innovasjon Norge allerede i februar 2020. - Hele teamet i Mimir er involvert i dette viktige oppdraget for norsk reiseliv. Vi er både stolte og ydmyke over å få bidra med våre faglige og prosessuelle ressurser i utformingen av en nasjonal strategi for fremtidens reiseliv, sier Mimirs kontaktperson Ingrid Solberg Sætre.

 

Vilje til omstilling og endring
I løpet av en hektisk høst så det blitt innhentet og bearbeidet innspill og innsikt fra en rekke aktører i – og utenfor næringen: 35 digitale rundebordsamtaler med over 200 kloke hoder fra reiselivsnæringen, tilstøtende næringer, bransjeorganisasjoner, FoU-miljøer, direktorater mv. 161 skriftlige innspill er mottatt gjennom den digital innspillskassen og det har vært samtaler med 11 fylkeskommuner.

Inntrykket fra innspillsrunden er at aktørene i norsk reiseliv, til tross for Covid 19-utfordringene, viser en imponerende vilje til omstilling og utvikling. - Vi er rett og slett imponerte over det strategiske nivået! Sier Innovasjon Norges reiselivsdirektør Bente Bratland Holm til Visit Norway Innsikt, og hun ser nå fram til å gi alle som har vært involvert i strategiarbeidet så langt en løypemelding i et webinar 14. januar.

Innovasjon Norge er også spente på det endelige resultatet av prosessen og skal selv styre i ny retning på grunnlag av strategien, noe som garantert vil bli både interessant og utfordrende. - Ikke minst er dette en strategi næringen står samlet bak, takket være et stort engasjement gjennom det siste halvåret. Samtidig har aktørene et tydelig ønske om å bli mer verdsatt som næring. Både fordi den bidrar med verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet og er Norge femte største eksportnæring, sier Bratland Holm, som også peker på at bærekraft og det grønne skiftet, og digitalisering blir sett på som premissgivende for strategien.

- Det er en tydelig forventning om at strategien setter retning, tar tydelige valg, ser helhet, men samtidig er ambisiøs og er samlende. Det er også tydelig at reiseliv som næring og/eller som lokalsamfunnsutvikler har ulik betydning og prioritering rundt i landet, og dette må tas hensyn til i operasjonalisering av strategien.

Bilde av banner fra nettsiden til Innovasjon Norge med folk i solnedgang og norskflagg. Tekst på banner i hvitt som sier: MANGE PLANER FOR REISELIVSÅRET 2021 – 2021 skal gi oss tidenes første nasjonale reiselivsstrategi. Vi skal forhåpentligvis igjen ønske velkommen tilbake til utenlandske turister – og vi skal ta i bruk enda flere digitale verktøy i arbeidet med reiselivsnæringen i inn- og utland, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

 

Helhetlig og samlende strategi
Mandatet for reiselivsstrategien beskriver at arbeidet skal resultere i en helhetlig og samlende strategi, som skal peke på sentrale muligheter og utfordringer i reiselivet. Den skal i tillegg skissere hvor det er behov for ny kunnskap, nye løsninger og tiltak som kan bidra til en lønnsom og bærekraftig utvikling av norsk reiselivsnæring. Strategien skal ha en bred tilnærming til ulike virkemidler som kan benyttes for å nå målet, og det skal angis hvilke aktører som har ansvar for å gjennomføre ulike tiltak.

- Tross et utfordrende år på alle mulige måter har vi lykkes med å involvere bredt i strategiarbeidet, sier Sætre på vegne av Mimirs strategiteam. At så mange stemmer og kloke hoder fra både reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer, samt små og større bedrifter fra ulike deler av landet har brukt muligheten til å bidra med sitt, sikrer at dette blir en strategi for hele bredden og mangfoldet som utgjør norsk reiseliv. – Som valgt prosessleverandør har vi selvsagt måtte endre alle opprinnelige planer mer enn en gang, og funnet alternative løsninger med digitale rundebordsamtaler, fokuserte dialogmøter, samlingspunkter for løypemeldinger og avstemminger underveis. - Takket være at alle involverte har vært utrolig fleksible og samarbeidsvillige, så har selve strategiprosessen latt seg gjennomføre. - Og kanskje fått enda bredere oppslutning og gitt enda dypere forståelse for betydningen av samhandling gjennom dette helt spesielle og krevende reiselivsåret.

  

Fakta

  • Innovasjon Norge leder arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien. 

  • Prosessen skal involvere relevante aktører fra ulike bransjer og sektorer, blant annet reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv.

  • Strategiarbeidet skal ta utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet og komme med forslag til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.

  • Strategien vil bli overlevert Regjeringen 1. mars 2021. 

  

Strategiledelse
Prosjektansvarlig:
Håkon Haugli, adm.dir. i Innovasjon Norge

Prosjektledere:
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør og Audun Pettersen, leder for bærekraftig reiseliv og mat (begge Innovasjon Norge)

Prosessleverandør: 
Mimir as v/ Ingrid Solberg Sætre; ingrid@mimir.no

Prosjektgruppen:
Består av ressurspersoner fra Innovasjon Norge og valgt prosessleverandør. 

 

Les mer om Nasjonal Reiselivsstrategi: Løypemelding.

Banner til Nasjonal Reiselivsstrategi, bilde av far som holder litet barn med norske fjell i bakgrunnen.

Banner som ble benyttet i forbindelse med innspill høsten 2020.