Mulighetsstudier, analyser og utredninger

Vi har løpende oppdrag både med analyser og utredninger som belyser reiselivets struktur, muligheter, konsekvenser og utfordringer, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tjeneste

De siste oppdragene har vært mulighetsstudier der oppdragsgiverne har ønsket å få fram faglig gjennomarbeidede vurderinger av potensialet for å satse på turisme på en destinasjon, eller ifm. etablering av en bedrift eller attraksjon. Her følger noen eksempler på analyser som også er offentlig tilgjengelige:


Kartlegging av reiselivets kunnskapsbehov i Nord-Norge
I 2012 leverte vi utredningen: «Næringsstyrt forskning – identifisering av behov i reiselivet i Nord-Norge». Oppdraget ble utført for Prosjekt Reiseliv i Nord, som ledes av Innovasjon Norge for KRD.

Forprosjekt Villrein som reiselivsattraksjon
Prosjektet er et ledd i arbeidet med regionale planer for villreinfjellene og oppdragsgiver var Buskerud Fylkeskommune. Formålet var å vurdere potensial og forutsetninger for en bærekraftig verdiskaping knyttet til villrein. Rapporten så bl.a. på markedsinteressen for en rekke sammenlignbare opplevelsestilbud innen «Wildlife Tourism» i andre land.

Samfunnsmessige konsekvenser av petroleumsvirksomhet ved et akutt utslipp av olje Underlagsrapport til utredning om konsekvenser av ev. utslipp i Nordsjøen og Skagerrak, laget på oppdrag for Oljedirektoratet i 2012. Formålet med rapporten var å angi forventede direkte kostnader for samfunnet knyttet til håndtering av konsekvenser av akutt utslipp av olje, herunder økonomiske konsekvenser for næringer som havbruk og reiseliv. Kontraktspartner for oppdraget var Asplan Viak, med Mimir som underleverandør.

Konsekvensanalyse reiseliv, vannkraftutbygging i Jostedalen
På oppdrag fra Statkraft gjorde vi i 2010 en konsekvensutredning for reiselivsnæringen ifm omsøkt utbygging i Jostedalen herunder konsekvenser for et område der man også driver naturbasert reiseliv.

Konsekvenser for reiseliv av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, Grunnlagsrapport
Oppdatering (2013) av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten.  Konsekvenser for reiseliv i Lofoten-Vesterålen av petroleumsvirksomhet og av akuttutslipp fra skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet. Utført av Asplan Viak med Mimir AS som underleverandør.

Konsekvensutredning for reiseliv ved vern av Hjerkinn skytefelt på Dovre
Stortinget vedtok i 1999 vedtok å legge ned Hjerkinn skytefelt på Dovre, tilbakeføre det til naturlig tilstand og innlemme det i eksisterende verneområder på Dovrefjell. Området er lett tilgjengelig for turister og har også ikoniske elementer som Snøhetta, Viewpoint Snøhetta, moskus og villrein. Dette gjør området attraktivt. Reiseliv er derfor en viktig næring i regionen, og en ønsket derfor en vurdering av konsekvenser for reiseliv ved et ev vern. Oppdragsgiver for utredningen var Fylkesmannen i Oppland.  

Hvit sandstrand i Lofoten
Villrein i snøen
Oljeplattform i solnedgang i Nordsjøen
Jostedalsbreen